mesto Vysoké Tatry
SHS JAMES JAMES Slovakia Jamesák Horoškola Infocentrum Eshop     ČHS   IFSC   UIAA   Vysoké Tatry Sobota 21.04.2018
 Poistenie zásahov HZS - aktualizácia

Poistenie nákladov za záchranné akcie HZS zostáva aj na rok 2017 nezmenené

Postup pri poistnej udalosti krytej poistením nákladov na záchrannú činnosť horskej služby členov Slovenského horolezeckého spolku JAMES (poistník) na základe poistnej zmluvy č. 6690006082 uzavretej s poisťovňou Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

1. Poistené osoby sú povinné dodržiavať povinnosti uložené Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie nákladov na záchrannú činnosť horskej služby

2. V prípade poistnej udalosti, poistený nahlási, pokiaľ to okolnosti dovoľujú, členom Horskej záchrannej služby (HZS), vykonávajúcich záchrannú činnosť v jeho prospech, poisťovateľa a rozsah poistného krytia.

3. Poistený, pokiaľ je po záchrannej akcii Horskou záchrannou službou vyzvaný podpísať záznam o tejto akcii, svojim podpisom potvrdí len ten rozsah a priebeh záchrannej akcie, ktorý sa zhoduje s jemu známou skutočnosťou.

4. Poistený bez zbytočného odkladu nahlási poistnú udalosť poisťovni (tlačivo na Hlásenie škodovej udalosti) a doloží všetky požadované doklady (v origináli) , najmä záznam o záchrannej akcii a faktúru za náklady na záchrannú činnosť (ak mu tieto boli zo strany HZS zaslané), ako aj fotokópiu členského preukazu SHS JAMES. Dokumenty je potrebné doručiť na ústredie poisťovni - Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1.

5. Poistník (SHS JAMES) poskytne na požiadanie poisťovateľovi súčinnosť pri likvidácii poistnej udalosti, a to hlavne informáciu, prípadne hodnoverné doklady, preukazujúce nárok poisteného na poistné plnenie v zmysle poistnej zmluvy, t.j. informáciu o dátume začiatku a platnosti členstva v SHS JAMES a o zaplatení členského príspevku.

zmluva a dodatok k zmluve 
dodatok k zmluve II
všeobecné podmienky

postup pri poistnej udalosti 
tlačivo na Hlásenie škodovej udalosti


© Vlado Linek 1999 - 2007 SHS JAMES JAMES SLOVAKIA Jamesák Horoškola Infocentrum Eshop ISSN 1335-390X 20399950